PRZEDSZKOLE MINI WORLD ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTOW

SZANOWNI PAŃSTWO!

INFORMACJA

W związku decyzją premiera z dnia 29 kwietnia 2020r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Prosimy  rodziców o zgłaszanie  emailem  do dyrektora  informacji o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola do dnia 06.05.2020 roku. 

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola od 11  maja.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

  • § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

  • § Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

  • § Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

  • § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

  • § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

  • § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

Mini World