REKRUTACJA 2021/2022

WOLNYCH MIEJSC 25

Rekrutacja rozpoczyna się 01.03.2021 i będzie trwała do 12.03.2021 zgodnie z zarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Czernica poniższe dokumenty należy składać od 01.03.2021 do 12.03.2021 w godzinach 7;00-17;00. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wypełnione oraz podpisane wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w zaklejonej kopercie do skrzyni z napisem rekrutacja w szatni przedszkola Mini-World. Potwierdzenie złożonych dokumentów zostanie wysłane drogą mailową na adres podany we wniosku.

ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z DOKUMENTAMI NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE KANDYDATA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

W PRZYPADKU ICH BRAKU NIE ZOSTANIE NALICZONA ODPOWIEDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO DANEGO KRYTERIUM.

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

DOSTĘPNE W PLACÓWCE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZDALNIE